Stanovy

I.

Krajský svaz cyklistiky Zlín ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

KSC Zlín je dobrovolnou, otevřenou sportovní organizací sdružující spolky všech cyklistických odvětví provozující cyklístiku a působící na území Zlínského kraje. KSC Zlín je nezávislou organizací, která vykonává svoji činnost v souladu s Ústavou České republiky a platnými zákony a vnitřní organizace KSC Zlín, jako práva a povinnosti členů včetně volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úpiném znění v sídle KSC Zlín.